Lautmalerei & Unsinnssprüche

Ann, Pann Pollewerlauch, stääch de Naas ent Hohnerlauch, stääch se net ze weijt eren, söess kütt dr Hahn on peckt dech dren.   lautmalender Spruch
Ann, Pann, leck de Pann. Leck se net ze lang, söess jitt dej Motter bang.   lautmalender Spruch
Annekathrengche, war jejs de? Op dr Berch Äppel plöcke. Wenn de menge Heere seijs, sööste´m joode Morje. Wenn die anner Köenner spille joan, dann mooß ech an dr Weech stoan. Die Weech die jejt "jiddijack, jiddijack", schloaf dou klejne Bunnessack   Wiegenspruch
Dälereche, Mälereche, Kööche, Källewche, Schwänzche, Kille- kille- Lenzche   Kinderreim
Danz, danz Quisselche, da kreis´ de och en Maan. Jau, soat dat Quisselche, dann danzen ech wat ech kaan.   lautmalender Spruch
Dat dreckech Drees draatscht durch die dreij dreckejer Dörfer: Dong, Dockweijler Drejß.   lautmalender Spruch
Ech on dou, on Backes Sou, on Jammes Stier, dat sen er vier.   lautmalender Spruch
Et jitt e Jewitter, söet Deck-Pitter. Et öess net woar, söet dr Spohr. Et öess joa waal, söet dr Schmahl.   lautmalender Spruch
Et öess, wie et öess, et öess beschöess.   lautmalender Spruch
Et woar ens en Maan on en Frau on en Jejß, dat öess alles wat ech wejß.   Spruch
Herz, Lewwer, Long; Kopp, Aasch on Zong, kütt alles en de Wu-esch.   Deftiger Spruch beim Wurstmachen nach der Hausschlachtung
Höttener- Öxemer- Löggeschdorfer Löck haan Flüh em Röck, stöenke wie de Jejßeböck.   Zanklied der Kinder aus den betreffenden Ortschaften
Jepesst, jepuppt, de Trapp eropp!   lautmalender Spruch
Klejn on deck öess Onnjescheck. Schru-es on lang hätt och kej Hang. Mettelmoaß, dat ziert de Stroaß.   wörtl. etwa: Klein und dick ist ungeschickt. Groß und lang hat auch keinen (An)hang. Mittelmaß, das ziert die Straße.
Klejn on jedronge, dat sen de Mädcher für de Jonge.   Klein und gedrungen, das sind die Mädchen für die Jungen.
Liss, piss, jaach de Hohner üwwer de Wiss, loss dr Hahn stoan, dä hätt dr nix jedoan.   lautmalender Spruch
Mattes kauch Kappes, kauch souer, kauch sööß, kauch denger Motter e paar Hahnefööß.   lautmalender Spruch
Mir maache kejne lange Möess, on dou böess.   Auszählreim
Prost Neujor, dr Buckel voal Säuhor   lautmalender Spruch
schraasschrööne Schroomet   grasgrüner Grummet - im allgemeinen wird g wie j gesprochen, gr aber wie schr.
Wään eleij, eloa on elaar net kaan, dää kaan kej Ejfeler Mädche haan.   Wer elij = hier, eloa = da on elaar = dorthin nicht sagen kann, kann auch kein Eifeler Mädchen haben.
Wenn dr Hahn kräht op em Möess, bleijwt et Wedder wie et öess.   Wenn der Hahn kräht auf dem Mist, bleibt das Wetter wie es ist.